دوشنبه 26 آذر 1397  /  2018 17 Dec   
ساعت :  23:17 GMT  /  تهران -  2:47
از افراد منفی خود را دور نگه دارید.
از افراد منفی خود را دور نگه دارید. آنها برای هر راه حلی یک مشکل دارند.
از افراد منفی خود را دور نگه دارید.
آنها برای هر راه حلی یک مشکل دارند.


 
1397/2/1